Innovasjon & forbedringsarbeid innen sykehjemsdrift

20.05.21: Stendi og Norlandia har nå samlet eksempler på små og store innovasjons- og forbedringstiltak som kommersielle driftere innen sykehjem har bidratt med gjennom 20 år i sektoren. - Jeg håper folk kan få øynene opp for hvor viktig det er med mangfold og innovasjon også innenfor velferdstjenester, sier Cathrine Rugås, Områdedirektør i Stendi Senior.

I den offentlige debatten om eldreomsorgen kommer det sjelden frem hva private har bidratt med. Stendi og Norlandia har sammen laget en oversikt over noen eksempler på innovasjon og forbedring fra private kommersielle driftere av sykehjem. Oversikten er sendt bredt ut til relevante politikere og myndigheter. 

Her finner du oversikten: Vet folk hva Oslos eldre nå mister? – Eksempler på innovasjon & forbedringsarbeid fra private kommersielle aktører innen sykehjemsdrift 

– Private virksomheter er anerkjente som viktige bidragsytere til stat og kommune innen en rekke områder både med ressurser, kompetanse og innovasjon. Vi ønsker å vise at private på akkurat samme måte kan bidra med mye verdifullt inn i velferdssektoren, sier Cathrine.

Spesielt innenfor kulturtilbud har private turt å tenke utradisjonelt og testet ut mange nye og utradisjonelle konsepter på sykehjem. Felles for tiltakene er at institusjonspreget går ned, og at de gir beboerne mulighet for økt deltakelse i samfunnet de siste årene av livet.

– Det er også gjort viktig forbedringsarbeid innen blant annet kvalitet, pasientsikkerhet, digitale kommunikasjonsverktøy, tilrettelegging for møter på tvers av generasjoner og velferdsteknologi, fortsetter Cathrine.

Flere eldre og økt press på ressurser og kompetanse gjør at kapasitet og ikke minst innovasjon vil være helt nødvendig for å sikre innbyggerne tilstrekkelige og forsvarlige tjenester, både økonomisk og kvalitetsmessig. Cathrine mener det derfor er viktig og bra med en løpende debatt om hvordan sykehjem bør driftes for å gi beboerne det beste tilbudet innenfor kommunens økonomiske rammer. 

- Jeg håper folk kan få øynene opp for hvor viktig det er med mangfold og innovasjon også innenfor velferdstjenester, sier Cathrine Rugås, Områdedirektør i Stendi Senior. Foto: Petter Wilhelmsen

– Innovasjon generelt ønskes velkommen fra alle politiske hjørner. Private leverandører av velferdsteknologi prises opp i skyene. Da er det ingen logikk i plutselig å være skeptisk til privat tjenesteinnovasjon. Vi trenger innovasjon både i generell tjenesteorganisering, gjennom velferdsteknologi, og i hvordan vi benytter teknologien i sykehjemmene, fortsetter Cathrine.  

Mange av løsningene private har utviklet innen eldreomsorg er senere brukt av kommunen selv. Kunnskapen også er delt med interesserte ministere, politikere, fagmyndigheter, kommuner og medier. 

– Det må være mulig for politiske motstandere å verdsette bidragene fra private driftere, og parallelt føre en diskusjon om hvordan man best bør organisere og drifte tjenestene. Klarer vi ikke det, kan de eldre i verste fall gå glipp av viktig velferdsinnovasjon bare fordi den er utviklet hos private, sier Cathrine. 

Begrunnelsen mange politikere bruker for å ikke benytte private lenger er gjerne at alle skal få bedre lønn og pensjon. Cathrine påpeker at kommunen selv fint kan påvirke nivået på lønns- og arbeidsvilkår i anbud dersom det er store forskjeller i et tariffområde. Hun understreker også at private aktører har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår med tariffavtaler, tillegg og pensjonsordninger. 

– Lønns- og arbeidsvilkår avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden gjennom trepartssamarbeidet. Det er altså fullt mulig å finne gode samarbeidsmodeller mellom private og kommunen, sier hun.

Cathrine mener dagens debatt om hvem som skal få bidra også skygger for de virkelig viktige spørsmålene innenfor eldreomsorgen, som sykepleiermangelen og hvordan vi skal benytte ressursene våre i fremtiden.

– Sykepleiermangelen er en kjempeutfordring det burde være et mye større politisk fokus på. Med økt sykepleiermangel og flere eldre vil det kanskje ikke lenger være bærekraftig at en sykepleier ikke gjør oppgaver som er brukerrettet når kompetansen trengs ute hos brukeren. Det er selvsagt viktig å ha sykepleiere i administrative stillinger også, men jeg tror vi fremover må gå gjennom dette feltet og gjøre mye strengere prioriteringer på hvem som ivaretar hvilke oppgaver innen helse- og omsorgstjenestene. Sykepleierne må få utøve sykepleiefaget og kompetansen sin. Vi må sette oss ned og sammen gjøre en vurdering av hvordan vi disponerer ressursene- både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenestene, avslutter Cathrine.