Psykiske lidelser – for brukere og pårørende

Psykiske lidelser utgjør sammensatte problemstillinger for den det gjelder, i tillegg til deres pårørende. I Stendi setter vi personen i fokus, og legger til rette for individuell behandling ut fra behovet til hver enkelt.

En gruppe menn i en støttegruppe som lytter til en som snakker.

Hvordan få plassering i en Stendi-bolig?

Stendi er et tillegg til kommunale tjenester, som betyr at vi kan kobles inn hvis omsorgsbehovet er større enn hva kommunen har ressurser til i en gitt situasjon. Vi har lang erfaring, besitter mye kunnskap og er i forkant med behandlingsformer basert på anerkjent forskning. 

Landsdekkende omsorgstjenester

Stendi har avtaler med kommuner over hele landet, og tilbyr en rekke ulike boliger tilrettelagt for den enkeltes behov. I de aller fleste tilfeller er det kommunen som plasserer, altså bestemmer hvor brukeren skal bo og/eller hvem som skal stå for behandlingsopplegget. 

Forventninger til Stendis boenheter

Våre boliger for personer med psykiske lidelser er bemannet med fagpersoner med ulike spesialiseringer. Vi jobber med det vi kaller personsentrert omsorg og målrettet miljøterapi. Dette innebærer at hver enkelt bruker får et skreddersydd behandlingsopplegg, som justeres ved utvikling og endrede behov.

Vanlige psykiske lidelser hos våre brukere?

Feltet «psykiske lidelser» er naturligvis bredt, men som vanlige diagnoser vi jobber med kan vi nevne:

  • Depresjon
  • Angst
  • Bipolar lidelse
  • Schizofreni
  • Spiseforstyrrelser
  • Tvangslidelser
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Psykose

I vårt arbeid er vi imidlertid vant til komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Diagnosene er ofte kombinert med rus, demens, utviklingshemming eller somatiske tilstander.

Omsorgsarbeid innen psykiske lidelser

Vi tar vårt første møte med bruker og pårørende på ytterste alvor. Her er målet å skape en trygg base for dialog og behovsavdekking. Erfaringen vår tilsier at tillit til oss og våre metoder er avgjørende for å lykkes med videre arbeid og behandling. 

Vi har også fokus på at brukeren og våre ansatte skal være trygge i enhver situasjon, og jobber kontinuerlig med preventive tiltak, kunnskapsdeling og evaluering for å trygge alle involverte til enhver tid.

Oppdraget vårt løses enten i boliger vi disponerer, eller i brukerens egen bolig. Vi har gjennom årenes løp alltid holdt fast ved at boligene skal føles og oppleves som privatboliger. Dette er viktig for blant annet å skape et miljø hvor brukerens ressurser kan utnyttes på en best og mest naturlig måte. 

Noen disponerer boligen alene, mens i andre boliger har vi samlet flere brukere som kan ha nytte av hverandre i behandlingsøyemed.

Hvem er våre brukere?

Personer som kommer til Stendi har behov for hjelp og behandling av ulike årsaker, men noen felles faktorer finnes som kan bidra til en bedre utvikling i nær sagt alle tilfeller. En av disse faktorene er stabilitet og forutsigbarhet, blant annet i menneskelig samhandling. 

Derfor benytter vi oss av medleverturnus, som betyr lengre skift og sjeldnere bytter av personell. Dette gir bedre kontinuitet og opplevd stabilitet for brukeren, og det lar dessuten teamet følge brukeren tettere.

Hver bruker er unik, og derfor starter alt arbeid med målrettede samtaler. Formålet er å skaffe god oversikt over sykdomsbildet, slik at Stendi kan sette sammen både riktig team med fagpersoner og et egnet behandlingsopplegg.

Stendi sine verdier er respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap. Du kan lese mer om hva det innebærer i denne artikkelen.

Målrettet miljøterapi som behandling

Behandlingen i boliger er i stor grad bygget innenfor personsentrert omsorg og målrettet miljøterapi. Med dette mener vi at Stendi legger til rette for at brukeren i størst mulig grad skal lære seg å mestre hverdagen. Dette er et viktig aspekt, for det forhindrer at brukeren reduseres til en passiv mottaker av hjelp. 

Hver eneste en av våre brukere innehar et sett med ressurser, og vår oppgave er i stor grad å avdekke og ta i bruk disse for å gjøre brukeren til en selvstendig person.

Fokus på aktiviteter

Et viktig ledd i behandlingsløpet er aktivisering av ulike slag. Selve aktivitetstilbudet varierer fra hvor i landet den aktuelle boligen ligger, men vi har et grunnbehov som er dekket uansett. 

Her setter vi brukerens behov i sentrum, og tilbyr aktiviteter som arbeidstrening, dagligdagse gjøremål, sosiale arrangementer med mer. I dette ligger utvikling og vedlikehold av hverdagslige ferdigheter, men også konstruktive distraksjoner fra problemer som skyldes diagnosebildet.