Hvem er vi?

Stendi tilbyr heldøgnstjenester til personer med komplekse utfordringer og stort bistandsbehov. Gjennom miljøterapeutiske metoder jobber vi for å styrke de iboende ressursene hos den enkelte, med mål om mestring, økt selvstendighet og forbedret livskvalitet.

Vår kjernevirksomhet er å levere tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester til mennesker som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Små og store kommuner over hele landet er våre oppdragsgivere.

Vi har lang og allsidig erfaring med å tilby heldøgns bo- og omsorgstjenester til en rekke ulike målgrupper, på alle omsorgsnivåer. Felles for menneskene vi jobber med, er at de har et stort behov for støtte i eget liv.

Vår visjon

Alle medarbeidere i Stendi jobber med en sterk, felles drivkraft: Å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. For oss handler det om å gi våre beboere og tjenestemottakere så gode hverdager som mulig, og og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Vår virksomhet er et viktig supplement til de offentlige omsorgstjenestene, og vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere. Samspillet mellom privat og offentlig sektor danner grunn for vår misjon: «Sammen skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle».

Våre verdier

Våre beboere og tjenestemottakere vil bli møtt med holdninger og atferd som er i tråd med de styrende verdiene som alle i Stendi jobber etter:

  • Respekt: Hos oss har alle rett til et verdig liv med god fysisk, psykisk og sosial helse
  • Ansvar: Hos oss har vi medarbeidere som tør og vil, og ledere som lytter og veileder
  • Enkelhet: Hos oss er det enkelt å påvirke og medvirke, for både ansatte og tjenestemottakere
  • Kunnskap: Hos oss reflekterer vi, lærer av hverandre og drar nytte av alles kompetanse

Majoriteten av de som jobber i våre tiltak er enten sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, pedagoger eller autoriserte helsefagarbeidere. 

Vår tilnærming

I Stendi har vi en faglig tilnærming til omsorgstjenestene vi leverer. Når vi danner personalgruppene våre setter vi gjerne sammen personer med ulik erfaring, teoretiske kvalifikasjoner og yrkesfaglig bakgrunn, slik at totalkompetansen, ut fra tjenestemottakerens behov, blir best mulig.

De vi jobber med er ofte mennesker i sårbare livssituasjoner. Personlig egnethet vektlegges derfor tungt i våre ansettelsesprosesser. Vi leter alltid etter medarbeidere som har genuin relasjonskompetanse, som er trygge i seg selv og evner å romme utfordrende atferdsmønstre og uttrykksmåter. 

Etiske refleksjoner og juridiske vurderinger legger premissene for vårt daglige arbeide, og med målrettet miljøterapi som metode jobbes det systematisk med tilrettelegging av miljøet og det utarbeides detaljerte og individtilpassede tiltaksplaner.

En smidig samarbeidspartner

Som Norges største omsorgsaktør, har vi svært mange dyktige medarbeidere over hele landet. Når det er både hensiktsmessig og faglig forsvarlig, har vi evne til å omrokkere på ressurser og kompetanse innad i organisasjonen. Slik kan vi ivareta behov som oppstår på tvers av avdelinger, og det gjør oss i stand til imøtekomme nye forespørsler fra oppdragsgivere. Stendi har også egen vikarpool.