Utviklingshemming – for brukere og pårørende

Hos Stendi har vi tilrettelagte boliger for personer med ulike grader av utviklingshemming.

Ung mann med en grad av utviklingshemming maler

På tvers av våre omsorgstjenester har vi målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg som overordnede arbeidsmetoder, og alle botilbud består av vanlige boliger som eneboliger, leiligheter etter bofellesskap (samlokaliserte boliger). 

Ingen av våre boliger er del av en institusjon, siden fokuset vårt er på å skape bomiljøer som er tilpasset den enkeltes behov. Dette gjelder også boligene for deg med utviklingshemming.

Du har fritt brukervalg

Alle norske kommuner forholder seg til fritt brukervalg for personer med utviklingshemming og andre med behov for døgnbemannede boliger. Det betyr at du bestemmer hvem som skal levere tjenestene til deg. 

Vanligvis er det snakk om bo- og omsorgstilbud i samme kommune som du allerede har adresse, men du kan ta kontakt med oss eller din kommune for en avklaring om dine rettigheter. Med tanke på brukervalgsordningen leverer vi følgende tjenester til alle beboere:

  • Tilpassede tjenester i tråd med regler om brukermedvirkning
  • Tjenester definert og levert med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett og med vern mot krenkende behandling
  • Utarbeidelse og koordinering av tiltaksplan og aktivitetsplan
  • Helsefaglig bistand, samt praktisk bistand som rengjøring, handling, matlaging og klesvask
  • Bistand med medisiner
  • Hjelp med kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
  • Hjelp til sosial omgang, opprettholde kontakt med eget nettverk og å delta på meningsfulle aktiviteter
  • Dagtilbud for de som ikke kan arbeide, som dagsenter eller annen form for sysselsetting

Din selvstendighet er viktig

Boligene og de ansatte legger til rette for at du skal kunne leve selvstendig, og derfor er bomiljø kombinert med kompetent og engasjert personell avgjørende faktorer.

Alle boliger er fullt utstyrte, men beboerne står fritt til å møblere etter egne ønsker. Stendis rolle er å skape rom for mestring og selvstendighet, og det lykkes vi med når vi har tett dialog med beboeren og pårørende.

Samarbeidet med beboer, pårørende og nettverket deres spiller nemlig en viktig rolle i vårt arbeid. Derfor oppfordrer vi til at alle spiller inn på ting som kan gjøre hverdagen bedre, som møbler og interiør, rutiner og aktiviteter.

Hvem er Stendis personell?

Ved våre boliger møter du personell med lang erfaring og høy kompetanse. Vi setter sammen unike team for hver beboer, basert på vedkommende sitt behov. Her kombinerer vi personell med relevant kompetanse og erfaring slik at beboeren får best mulig forutsetninger et selvstendig og godt liv.

Dette teamet er imidlertid bestemt for all fremtid. Det kan eksempelvis være at beboerens behov endrer seg, eller vi ser av andre årsaker at det er fordelaktig med å bytte ut deler av personellet. 

Det viktigste er at beboerens behov hele tiden er ivaretatt, og det sørger vi for med jevnlige evalueringer og personalmøter.